Juridische En Maatschappelijke Context

Op deze pagina staan er wetteksten of andere juridische documenten die te maken hebben met verslavingen:

Britney Schietaert:

- Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (31 juli 2009). Belgisch Staatsblad.
- Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid (17 februari 1997). Belgisch Staatsblad.
- Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard (1 december 2010). Belgisch Staatsblad.
- Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (25 januari 2010). Vlaamse Codex.
- Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie (15 mei 2012). Vlaamse Codex.

- Protocol protocolakkoord betreffende het huishoudelijke regelement algemene cel drugsbeleid. (25 Januari 2010) Vlaamse Codex.
- Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het antidopingdecreet van mei 2012. (8 December 2016) P. 72472 Vlaamse Codex.
- Protocol van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van Europese Treatment Demand Indicator, bl. 73454. (19 Oktober 2015) Vlaamse codex.
- Protocol akkoord tussen de federale regering en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. (15 Mei 2012) Vlaamse Codex.
- Protocol tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake preventie. (21 Maart 2016) Vlaamse Codex.

Celine Vanmeenen:

- Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid. (15/04/2010) Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018931&param=inhoud
- Dom, G., Nelissen, S., & Donkers, G. (2000). drug-skenner: wat iedereen moet weten over drugs,tabak, alcohol en medicijnen. Berchem, België: EPO.
- Van Cauwenberghe, K., & Berghmans, M. (2006). juridische handvatten: voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs in het jeugdwerk. Brussel, België: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.

Lovely Breemeersch:

- (2012) Protocol akkoord tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. Geraadpleegd van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022159&param=informatie&ref=search&AVIDS=1199547
- (2002). Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. Geraadpleegd van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015233&param=informatie&ref=search&AVIDS=1080161
- (2016). Protocol tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie (B.S.16/12/2016). Geraadpleegd van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027641&param=informatie&ref=search&AVIDS=1302507

Kimsy Rogghé:

- Ministerieel besluit van 14 april 2006 tot toekenning van financiële hulp en tot vaststelling van de modaliteiten om een overeenkomst af te sluiten betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving (4 mei 2006). Belgisch Staatsblad, Numac: 2006000320.
- Koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving (14 juli 2003). Belgisch Staatsblad, Numac: 2003022771.
- Ministerieel besluit van 20 januari 2005 tot toekenning van financiële hulp met het oog op het sluiten van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat (28 februari 2005). Belgisch Staatsblad, Numac: 2005000076.

Kimberly Penez:

- Wet tot uitvoering van speekseltesten op drugs in het verkeer.( 31, Juli, 2009). Geraadpleegd op 14 December 2017, van https://codex.vlaanderen.be
- Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs (B.S.23/08/2001)( 30/05/2001) geraadpleegd op 18 December 2017, van https://codex.vlaanderen.be
- Koninklijk besluit houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.( 31/12/1930) geraadpleegd op 18 december 2017, van https://justitie.belgium.be

Camille Fiège

• 17 MAART 2016. - Besluit 2015/1737 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in sectie 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen
Publicatie : 2016-05-10 (Ed. 1)
2016031354

• 3 MAART 2016. - Besluit 2015/1199 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen
Publicatie : 2016-03-18 (Ed. 3)
2016031213

• 20 FEBRUARI 2014. - Besluit 2014/8 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces
Publicatie : 2014-09-11 (Ed. 2)
2014031555

• 1 APRIL 2013. - Besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces
Publicatie : 2013-06-12 (Ed. 1)
2013031297

• 8 OKTOBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Publicatie : 2010-12-14 (Ed. 1)

Ram Van Rafelghem:

Vlaamse Overheid (2012). Bisconceptnota omtrent Verslavingszorg. Geraadpleegd op 09 augustus, 2019: www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202016%200807%20-%20conceptnota%20verslavingszorg.pdf